POŽÁRNÍ OCHRANA

Požární ochrana (PO) je systém, stejně jako BOZP, opatření daných legislativou (Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č.246/2001 Sb., o požární prevenci) a zaměstnavatelem.

Zaměstnavatel má povinnost zajistit zpracování dokumentace PO a udržovat ji aktuální. Je také povinen vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností a označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.

PŘEHLED LEGISLATIVY PO

 

Požární ochrana

  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
  • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
  • Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
  • Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
  • Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně
  • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
  • Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
  • Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
V rámci oblasti požární ochrany jsou závazné také normy. Jedná se ovelmi širokou oblast navazující na výše zmíněnou legislativu. (požární odolnost staveb, požadavky na požárně technická zařízení....). Také navazuje na legislativu BOZP (Bezpečnostní značení, požadavky na pracoviště....) 
+420 731 447 999

Nenechte si ujít aktuální nebo akční nabídky

  Odeslat
Kde nás najdete

Kontakt

DCT International s.r.o.
Venušina 534/7
Liberec I. - Staré Město
460 01 Liberec

tel: +420 731 447 999
e-mail: info@dct-sro.cz